Vannveien – veien til bompengefri byvekstavtale?

Politikerne i Buskerudbyen ønsker seg byvekstavtale uten å måtte pålegge bilistene å betale bompenger. Ingen andre byregioner har klart det. Skal Buskerudbyen slippe unna bompenger, er økt bruk av vannveien kanskje den eneste muligheten. Artikkelen er kronikk av Jan Erik Hansen og Trond Åsheim, eiendomsutviklere og medlemmer av prosjektgruppa for utslippsfri fjord- og elveferje. Ill: Hydrolift Smart City Ferries/Hyke

Byens livsnerve, Drammenselva, ligger ubrukt midt i Elvebyen. I Indre Drammensfjord planlegges Fjordbyen.  Om noen tiår vil det være bygd bortimot 20.000 nye boliger i dette området. Det nye sykehuset står klart på Brakerøya i 2024/25. Helseparken kommer også. De fjordnære arbeidsplassene vil komme i tusentalls.

Men den helhetlige trafikkløsningen mangler. Hvordan vil det bli mulig å unngå kø og kaos på veiene?  Hva skal til for å nå 0-vekstmålet for biltrafikken?

Løsningen ligger i at regionen forhandler fram en byvekstavtale med Staten slik andre byregioner allerede har gjort eller er i ferd med å få til. Utfordringen her er at politikerne i Buskerudbyen har et ønske som Staten ikke vil innfri. Slik lyder det: Vi ønsker oss en effektiv og målrettet byvekstavtale uten bompengepakke.

Regionens politikere erkjenner at null bompengerinnebærer en satsing på tiltak som påvirker transportetterspørselen, reduserer bilbruk og gir bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur.

Løsningen

Den nylig presenterte ferjeutredningen viser at økt bruk av vannveien kan være det radikale tiltaket som skal til. Utredningen åpner for at vannveien både bør og kan utnyttes bedre.

Rådgiverne i WSP, som har vurdert mulighetene for mer bruk av vannveien, slår fast at utslippsfri fjord- og elveferje er teknisk fullt mulig og markedsmessig forsvarlig. En ferje på elva og fjorden har forsvarlig økonomi og lav risiko. Den kan bidra til å nå 0-vekstmålet for biltrafikken, kan utbygges etappevis og er god miljøpolitikk.

Teknisk fullt mulig            

WSPs konsulenter slår fast at det er godt tilrettelagt og fullt ut mulig å etablere et ferjetilbud på Drammenselva og i indre Drammensfjord. De anbefaler to ulike båttyper: elvebåter og fjordferjer.

Videre slås det fast at et ferjetilbud vil være markedsmessig forsvarlig dersom utbyggingsprosjektene ved fjorden og langs elva realiseres som forutsatt. Da vil markedsgrunnlaget være der.

Lav risiko

Det er lav risiko forbundet med å prøve ut et ferjetilbud, blant annet fordi ferje ikke krever store irreversible infrastrukturinvesteringer. Båt og flytende terminaler kan selges og gjenbrukes andre steder og risikoen ved investeringen er derfor betydelig lavere enn ved utbygging av infrastruktur for bane eller bil. Ved etappevis utbygging av tilbudet kan man prøve seg fram og justere etter hvert.

Det betyr også mye at flere av eiendomsutviklerne med prosjekter langs fjorden og elva stiller seg positive til å bidra med kaier og annen infrastruktur.

Nullvekstmålet

Ferjetilbudet vil sammen med andre virkemidler kunne bidra til at Buskerudbyen når målsettingen om nullvekst for biltrafikken, mener WSPs konsulenter når de gjør sine beregninger av passasjergrunnlaget for ferje.

Samtidig legger de vekt på at økt bruk av vannveien i drammensregionen vil være god miljøpolitikk. Driftsutslipp pr. personkilometer er langt lavere for utslippsfri ferje enn for personbil eller dieseldrevet buss, men noe høyere enn for elektrisk buss.

Mulighetsstudiet, som nå presenteres, viser hvordan ferjetilbudet etappevis kan introduseres fra 2022/2023 og frem mot 2030 i takt med de store utbyggingene og endring i reisemønster.

Fra velvilje til handling

Vi, som representerer de ti eiendomsutviklerne som tok initiativet til å få utredet ferje, har møtt mye politisk velvilje så langt. Nå håper vi politikerne i kommunene og i fylkeskommunen tar saken videre og at ferje blir sentral når Buskerudbyen skal skru sammen en ny Buskerudbypakke.  

Innen sommeren 2025 bør det seile utslippsfrie ferjer på fjorden og elva til og fra de fjord-og elvenære boligområdene, arbeidsplassene, kollektivknutepunktene og sentrum. Drømmen er å få til en pilot før det.

Smart og bærekraftig

Ferje vil bidra til å gjøre kollektivtilbudet velfungerende og helhetlig. Flere arbeids- og fritidsreisende kommer til å reise kollektivt i stedet for å bruke bil.

Regionen vil bli oppfattet som smart og bærekraftig.  Elvebyen og Fjordbyen vil få mer innhold og et tydelig symbol.

På elva og fjorden er det ingen kø, det er ikke nødvendig å anlegge veier, grøfte eller legge asfalt. Vannveien ligger der – vedlikeholdsfri.

Når Drammen skal leve ut Elvebyen og Lier bygger fjordby, kan en ferjeløsning bli jokeren i forhandlingene om byvekstavtalen for Buskerudbyen. Vannveien kan bli den X-faktoren vi alle søker, og som vil bidra til å å få fart på nærings- og befolkningsveksten.