Utredning slår fast: Grunnlag for ferje i Drammen og Lier

Det er grunnlag for å realisere ideen om ferje i Indre Drammensfjord og på Drammenselva, fastslår konsulentselskapet WSP i en utredning. Å starte og drifte ferje krever lavere bidrag fra det offentlige enn annen kollektivtransport. I 2040 kan ferja gå med overskudd. Ny stasjon og ny bybru kommer. Ferje også? (Ill.: Nils Tveit Arkitekter/Hydrolift Smart City Ferries/Hyke).

Ferjeutredningen viser at passasjertransport på vannveien kan bidra til et mer helhetlig kollektivtilbud. Rådgiverne i WSP slår fast at utslippsfri fjord- og elveferje er teknisk fullt mulig og markedsmessig forsvarlig.

I utredningen heter det også at ferje på elva og fjorden har forsvarlig økonomi og lav risiko, spesielt fordi et ferjetilbud kan fases inn med lave infrastrukturkostnader og utvikles med stor fleksibilitet etter hvert som utbyggingen langs fjorden og elva foregår. Om noen tiår vil det være bygd bortimot 20.000 nye boliger i dette området. De fjordnære arbeidsplassene vil komme i tusentalls når sykehuset og helseparken står ferdig i 2024/25.

Teknisk mulig        

WSPs konsulenter viser at det er teknisk fullt mulig å drive passasjertransport på elva og fjorden. De anbefaler to ulike båttyper, elvebåter og fjordferjer.

For at et ferjetilbud skal kunne forsvares markedsmessig, er det en forutsetning at utbyggingsprosjektene ved fjorden og langs elva realiseres som forutsatt. Da vil markedsgrunnlaget være der, mener WSP som har beregnet at antall passasjerer vil være mellom 3000 og 9000 når alle utbyggingsprosjektene er realisert.

Lav risiko

WSPs rapport konkluderer med at det er lav risiko forbundet med å prøve ut et ferjetilbud, blant annet fordi ferje ikke krever store irreversible infrastrukturinvesteringer. Båt og flytende terminaler kan selges og gjenbrukes andre steder og risikoen ved investeringen er derfor betydelig lavere enn ved utbygging av infrastruktur for bane eller bil. Det betyr også mye for oppstartskostnadene at flere av eiendomsutviklerne med prosjekter langs fjorden og elva stiller seg positive til å bidra med infrastruktur.

Nullvekstmålet

Ferjetilbudet vil sammen med andre virkemidler kunne bidra til at Buskerudbyen når målet om nullvekst for biltrafikken, mener WSPs konsulenter når de gjør sine beregninger av passasjergrunnlaget for ferje.

Samtidig legger de vekt på at økt bruk av vannveien i drammensregionen vil være god miljøpolitikk. Driftsutslipp pr. personkilometer er langt lavere for utslippsfri ferje enn for personbil eller dieseldrevet buss, men noe høyere enn for elektrisk buss.

Fra velvilje til handling

– Nå håper jeg politikerne i kommunene og i fylkeskommunen tar saken videre, og at ferje blir sentral i en ny Buskerudbypakke. Det er ferje som kan gi regionen byvekstavtale uten å måtte bruke bompenger, uttaler Jan Erik Hansen som leder prosjektgruppa for utslippsfri fjord og elveferje.

Hans drøm er at det i 2025 seiler utslippsfrie ferjer på fjorden og elva til og fra de fjord-og elvenære boligområdene, arbeidsplassene, kollektivknutepunktene og sentrum.

– Rapporten fra WSP er lovende. Den viser at bruk av vannveien kan bidra til et bedre kollektivtilbud, sier Hansen.

Han understreker at dette er et forprosjekt som viser hva som er mulig og at det er behov for kvalitetssikring av beregningene.

Fleksibilitet

Steinar Roppen Olsen har vært prosjektleder for mulighetsstudiet i WSP. Han synes det er spennende at man i drammensområdet ser på muligheter for å utnytte vannveien til å styrke kollektivtilbudet.

– Dette føyer seg inn i en trend vi ser i flere norske og europeiske byer. Vi tror at fleksibiliteten og det begrensede behovet for infrastrukturinvesteringer er viktige drivere for økt oppmerksomhet på ferjebasert persontransport, sier Olsen.

Hansen og Olsen er enige om at mulighetsstudiet viser hvordan ferjetilbudet kan introduseres etappevis fra 2022/2023 og frem mot 2030 i takt med de store utbyggingene.

Slik ser utbyggerne av de nye prosjektene Nøsted Brygge og Glassverket for seg at beboerne i bydelen kan reise til og fra byen, stasjonen og arbeidsplassen