FJORDBY-PROSJEKT: Forebygging av kriminalitet gjennom planlegging og tiltak i forbindelse med utvikling av byområder er stadig mer aktuelt, og Politidirektoratet jobber nå med en veileder hvor pilot-prosjektet i Lier, Fjordbyen-prosjektet og Eidos Eiendomsutvikling brukes aktivt som støtte. Her en tidligere illustrasjon av Fjordby-området laget av Asplan Viak.

Unikt samarbeid mellom politi og næringsliv

Sør-Øst politidistrikt og næringslivet i Drammensregionen har nå innledet et unikt samarbeid som blant annet skal forebygge næringslivskriminalitet. Forebyggende tiltak i forbindelse med Fjordby-utbyggingen i Lier er en del av pilot-prosjektet.

Det er Stortinget som har besluttet å sette i gang det nasjonale pilotprosjektet som skal sørge for; «styrket samhandling mellom politi og lokalsamfunn», og det er kun to av politidistriktene i Norge som er valgt ut; nærmere bestemt Arendal og Sør-Øst politidistrikt. 

Sør-Øst politidistrikt valgte å starte en pilot i henholdsvis Bø/Sauherad og i Lier kommune som nå skal teste ut ulike aktiviteter i samarbeid med blant annet det lokale næringslivet. I Lier er det satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra politi, næringsliv, jordbruk og kommuneadministrasjon. Etter hvert skal også frivillige organisasjoner involveres i gruppen som startet arbeidene allerede i fjor. 

SAMHANDLING: Pål Sørensen(t.v.) ved Drammen politistasjon og Pål Høiback fra Hæhre & Isachsen Industri er henholdsvis politikontakt og næringslivsrepresentant i det unike pilot-prosjektet som skal styrke samhandlingen mellom politi og lokalt næringsliv. Foto: Per-Jan Brekke

FOREBYGGING OG KUNNSKAPSDELING

Sør-Øst politidistrikt slår fast at behovet for forebygging innenfor arbeidslivskriminalitet og kriminalitet i arbeidslivet er stort i deres distrikt. Delprosjektleder Pål Sørensen ved Drammen politistasjon, som er politikontakt i arbeidsgruppen, opplyser at målet er å få en oversikt over risikoen for kriminalitet gjennom en helhetlig og kunnskapsbasert tilnærming.

– Vi må jobbe mer tverretatlig og spille på hverandres kunnskap, og i den sammenheng er næringslivets representanter veldig viktige å ha med, sier Sørensen som opplyser at pilotprosjektet vil vare ut 2020.


Næringslivsrepresentant i arbeidsgruppen; tidligere leder av Lier næringsråd, Pål Høiback, påpeker at pilotprosjektet både er veldig spennende, nyttig og lærerikt. Høiback jobber til daglig som organisasjonsutvikler i Hæhre & Isachsen Industri.

– Det er absolutt behov for bekjemping og forebygging av kriminalitet både innenfor og imot næringslivet, og arbeidsgruppens oppgave er å være proaktive og sørge for samhandling. Det er også en viktig arena for deling av informasjon og kunnskap der vi i næringslivet kommer tett inn på politiet samtidig som vi bidrar med vår kunnskap for å hjelpe politiet i dette viktige arbeidet, sier Høiback. 

FJORDBYEN OG KRIMINALITET


I England har det lenge vært fokus på forebygging av kriminalitet gjennom planlegging og tiltak i forbindelse med utvikling av byområder, nærmere bestemt prosjektet «Designing out crime». Det kan dreier seg om alt fra lyssetting av boliggater og plassering av vinduer til mer omfattende tiltak. I England har dette gitt oppsiktsvekkende resultater, og dette konseptet testes nå også ut i sammenheng med utbyggingen av Fjordbyen i Lier.
 

– Enkelte typer kriminalitet har blitt redusert med opp til 80 prosent sammenlignet med lignende områder som ikke har gjennomført disse tiltakene, og noen typer kriminalitet som skadeverk og overfall forsvant helt. Bare i London er det nå over 30 ansatte i politiet som jobber med dette prosjektet, og Politidirektoratet her i Norge jobber nå med en veileder hvor pilot-prosjektet i Lier, Fjordbyen-prosjektet og Eidos Eiendomsutvikling brukes aktivt som støtte, sier Sørensen.

– «Designing out crime» er utrolig spennende tiltak som helt sikkert er overførbart til mange andre store prosjekter her i landet, påpeker arbeidsgruppens næringslivsrepresentant, Pål Høiback.

HYTTEBYGGING, ANLEGGSBRANSJEN OG LANDBRUK

I tillegg så har det lokale pilot-prosjektet fokus på privatmarkedet innenfor hyttebygging der formålet er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft. Og gruppen vil også se nærmere på arbeidskriminalitet i anlegg- og infrastrukturprosjekter og på hvordan det er mulig å redusere risikoen for kriminalitet og uønskede handlinger innen landbruket.  I pilotprosjektet i Lier er også bondelaget representert i arbeidsgruppen.  

– Det er enorme verdier inn skatter og avgifter som går tapt hvert år innen de ulike bransjene. Og dette er det viktig å ta tak i, sier Sørensen. 

– VIKTIG Å FÅ AVDEKKET TRUSLER 

Når det gjelder trusler mot næringslivet så er det en sterk økning i digitale trusler. Politiet anser trusler som direktørsvindel, løsepengevirus, dataskadeverk/sabotasje, informasjonstyveri, insidere samt vold og trusler mot ansatte om det mest aktuelle for tiden.  – Undersøkelser viser at en av fire bedriftsledere ikke tror at trusler kan ramme de selv eller bedriften. Så målet her er å få næringslivet til å forstå trusselbildet, sier Pål Sørensen ved Drammen politistasjon.

Næringsforeningen i Drammensregionen er direkte involvert i det nye pilot-prosjektet, og daglig leder Rune Kjølstad(bildet) er veldig fornøyd med at de gjennom pilot-prosjektet nå har fått til et tett og godt samarbeid med politiet. – Dette er et veldig viktig arbeid med tanke på forebygging av kriminalitet.  Samtidig er det en mulighet for oss til å få en tidlig innsikt i kriminalitet og avdekke trusler som kan ramme våre medlemmer, sier Kjølstad.