Terje Stykket og Svein Ove Pettersen, fikk Næringsforeningens Hedersmerke.

Næringsforeningen i Drammensregionens Hedersmerke kan tildeles medlemmer som har innlagt seg særlig fortjeneste ved sitt arbeid for foreningen og dens virksomhet. Hedersmerke tildeles første gang i forbindelse med foreningens 100-års jubileum 1. mars 1947 og tildeles senere ved feiringen av foreningens stiftelsesdag. Så langt er det kun utdelt 43 hedersmerker, før de to nylige tildelingene. Bilde over f.v. Svein Ove Pettersen, Terje Gundersen (styreleder i Næringsforeningen), Rune Kjølstad (daglig leder i Næringsforeningen, Terje Stykket.

Under en tilstelning i Børsen, fikk de to tildelt den høythengende æresbevisningen av styreleder i Næringsforeningen, Terje Gundersen.

Hedersmerke


Næringsforeningen i Drammensregionens Hedersmerke kan tildeles medlemmer som har innlagt seg særlig fortjeneste ved sitt arbeid for foreningen og dens virksomhet. Medlemmer eller andre som har innlagt seg særlig fortjeneste for handel og næringsliv i Drammen og omliggende distrikter. Andre som dertil finnes særlig berettiget på grunn av sitt arbeid for næringslivets interesser.

Næringsforeningen i Drammensregionens Hedersmerke utdeles etter enstemmig innstilling av foreningens styre. Innstillingen forelegges for foreningens råd innkalt til møte på vanlig måte og må vedtas av minst ¾deler av de møtende. Styret deltar ikke i voteringen. Er noen av styrets eller rådets medlemmer innstilt, fratrer disse under sakens behandling.

Forslag om tildeling av Næringsforeningen i Drammensregionens Hedersmerke kan sendes foreningens styre, men må for å bli behandlet være sendt styret innen den 1. desember.

Næringsforeningen i Drammensregionens Hedersmerke tildeles første gang i forbindelse med foreningens 100-års jubileum 1. mars 1947 og tildeles senere ved feiringen av foreningens stiftelsesdag.


Foreningens Næringsforeningens råd, foreslo følgende to kandidater, Terje Stykket og Svein Ove Pettersen

Styrets begrunnelse for tildelingen:

Terje Stykket

Terje Stykket er en samfunnsengasjert gründer og investor. Han bygde opp handelshuset Validus med base i Mjøndalen til å bli milliardkonsern. Nå utvikler han Stykket Holding, med hovedkontor i Drammen, til å bli å bli et omfattende konsern med virksomheter innenfor bl.a. eiendomsutvikling og utleievirksomhet.

Stykkets drivkraft er verdiene djerv, sulten og enkel. Hans motto er med hjertet først – verdier er mer enn pynteord.

Dette mottoet er også drivkraften i Terje Stykkets betydelige samfunnsengasjement og hans bidrag til å få næringsdrivende til å ta samfunnsansvar. I 2015, tok Terje Stykket, sammen med sogneprest Ivar Flaten, tok initiativet til prosjektet Internasjonale Drammen.

Målet var å bidra til at 1000 mennesker med innvandrerbakgrunn kom i jobb innen 2020.  Da prosjektet ble avsluttet, var målet nådd. Det unike med Internasjonale Drammen er at det var næringslivets egne som skapte prosjektet og som drev det. For Stykket var det selvsagt at det var Næringsforeningen som skulle ha prosjektledelsen.

Uttrykket «forskjellighet beriker» sto sentralt i Internasjonale Drammen. Stykket oppmuntret bedriftslederne til å tenke utradisjonelt ved neste ansettelse. Hans økonomiske bidrag og inspirasjon var avgjørende for at prosjektet kom i gang og for at målet ble nådd.

Stykket sto også sentralt da Kirkens Bymisjon var i oppstartsfasen i drammensregionen. Han lot f.eks. egne medarbeidere få fri fra jobben for å ta vakter på Bymisjonens kafé i Drammen.

Stykket er også den største private bidragsyteren til utviklingen av kulturinstitusjonen Portåsen i Mjøndalen.

I tillegg til betydelig næringsvirksomhet i drammensregionen gjennom selskapene Vestakasen Eiendom og Utleiesenteret, er Stykket opptatt av at Drammens næringsliv bør ha større ambisjoner. – Det nytter ikke i lengden å være fornøyd med å bli kretsmester i Drammen, vi må ha både nasjonale og internasjonale ambisjoner, sier han. Med dette som utgangspunkt er han sentral i arbeidet med å få etablert det internasjonale gründermiljøet Mesh i Drammen.

Svein Ove Pettersen

Svein Ove Pettersen, divisjonsleder i Rambøll ble valgt inn i Næringsforeningens styre som varamedlem i 2011. Han engasjerte seg samtidig i byggnettverket som han har ledet i mange år og som han fortsatt leder. I 2013 ble Svein Ove fast medlem og satt som styremedlem frem til han ble nestleder i foreningen i 2017 – et verv han hadde frem til generalforsamlingen i fjor.

Svein Ove er en svært kunnskapsrik mann, med stort nettverk, stor faglig tyngde og integritet. Han har representert foreningen i Drammen kommunes kontaktutvalg for næringslivet og vært en sentral aktør for næringslivet i regionen opp mot offentlige myndigheter som kommune, fylke og statens vegvesen. Med sin kompetanse har han gitt verdifulle innspill til styre og administrasjon i viktige saker som transportplan og kommuneplan.

Svein Ove er en mann som bryr seg om folk og som har et stort hjerte for Næringsforeningen. Han er opptatt av de ansattes ve og vel og med sin fremtoning, sitt gode humør og diskresjon er han en viktig og sentral person for foreningen.

Konklusjon:

Stykket og Pettersen i sin forskjellighet symboliserer kraften i Næringsforeningen for Drammensregionen. De er begge opptatt av at næringslivet må ha de beste betingelser og at Drammensregionen må utvikles videre. Etter styrets vurdering er de begge svært verdige innehavere av foreningens Hedersmerke.