Politiet bidrar til Nett-Vett i Lierskolene

Politiet bidrar til Nett-Vett i Lierskolene i samarbeid med organisasjonen Barnevakten og IT-bedriften Easify. F.v. Frode Rensel (Barnevakta), Anne Strand (forebyggende enhet), Pål Sørensen (politikontakt) og Mette M. Justad (tidligere rektor). Foto: Dan Ruben Bredvei Aakre.

Unikt samarbeid

Sveinung Nesheim er markedsleder i organisasjonen Barnevakten. Organisasjonen Barnevakten er en fri og selvstendig ideell stiftelse som formidler fakta og råd om barn, unge og medier. Vi har bedt Nesheim gi oss en orientering om Nett-Vett prosjektet som gjennomføres i Lier kommune.

– Vårt Nett-Vett prosjekt under politirådsmodellen er et godt verktøy. Det gir barna som vokser opp i Lier kommune et helhetlig forebyggende arbeid som bidrar til at de er trygge og bevisste i bruk av digitale kanaler. Samarbeidet mellom kommune, politi, skole, foreldre, Barnevakten og den lokale bedriften Easify er unikt i Norge, innleder Nesheim.

– Prosjektet ble evaluert etter en første pilotperiode i 2019. Evalueringen viser at tiltakene gir foreldre mer kunnskap om barnas mediebruk og hvordan være aktive og involverende foreldre. Denne kunnskapen vil foreldrene kunne bruke til å vise mer interesse for barnas nettbruk, fortsetter Sveinung Nesheim.

Viktig foreldreengasjement

– Økt foreldreengasjement er et viktig tiltak for å gi barna en større trygghet på nett. Foreldre kan lettere ta del i barnas mediehverdag og kan sette gode rammer for skjermbruk basert på barnets beste. De vil også være bedre i stand til å samarbeide med skolen om nettvett, sier Nesheim.

Spesialutviklet etter ønske fra Lier kommune

– Fra 2021 er vi over i en driftsfase i prosjektet. I høst har alle lærerne i Lier gjennomgått et kurs i nettvett av oss. De får tips om hvordan de kan gjennomføre nettvett-opplæring fra uke til uke, og hvordan de kan involvere foreldre i samarbeidet om skjermbruk, aldersgrenser, sosiale medier og hvordan forebygge skadelig innhold. Dette kurset var ikke med i piloten, men ble utviklet i vår etter ønske fra ledelsen i Lier kommune. Nå får også lærere i andre kommuner i landet nytte av dette kursen som er utviklet for Lier-skolen.

– Over nyttår settes det opp foreldrekvelder for utvalgte klassetrinn i Lier. Da vil vi snakke om hva barna gjør i digitale kanaler for tiden, oppdatert forskning, hvordan være en god venn på nett, nettmobbing og hatprat og mange andre tema som inngår i begrepet nettvett. Vi ser fram til gode samtaler der foreldre kan dele erfaringer og refleksjoner med hverandre, avslutter Sveinung Nesheim i organisasjonen Barnevakten.

Politiet er fornøyd

– Vi er svært fornøyd med firepartssamarbeidet mellom næringsliv, kommune, Barnevakten og politiet i Lier kommune. Barnevakten fyller et tomrom med sin etterlengtede kompetanse, sier Pål Sørensen. Han er politioverbetjent og politikontakt i Drammen politistasjons distrikt. Vi er også takknemlig for at Easify som er sentral IT bedrift i Lier har finansiert et veldig viktig forebyggende tiltak, fortsetter Sørensen.

Digital dømmekraft må inn med morsmelken

– Vi i politiet er inne med våre foredrag i 8 klasse av praktiske grunner. Dette er alt for sent iht. nettvett, og samfunnet må spille på andre aktører, for riktig tids-innslag av denne kunnskapen. Samarbeide med Barnevakten øker kunnskapen om digital dømmekraft for lærer, foreldre og barn, avslutter Pål Sørensen.

Lier kommune tar Nett-Vett ansvar inn i småskolen

Lier kommune har engasjert seg i prosjektet Nett-Vett, som gjennomføres for barnetrinnet i Lier-skolene. Vi spør Tone Fleischer, Rådgiver oppvekst Lier kommune om hvorfor de har gått inn på prosjektet.

– Det startet vel med Politirådsmodellen, som spiller inn ulike utfordringer som samarbeidsgruppen skal arbeide med, sier Tone Fleischer (bilde).

– Lier kommune er engasjert i prosjekt Digital dømmekraft og nettvett for å kunne arbeide forebyggende. Prosjektet gjennomføres i skoleåret 2021/2022 i regi av Barnevakten, og man håper det kan fortsette. Målet er å veilede barna på en god måte, sier Fleischer. 

Digital hverdag

– Alle skolebarn i Lier har egne nettbrett som brukes i undervisningen, så den digitale verden er en naturlig del av hverdagen. Barna skal også lære å forholde seg til andre på en positiv måte når de kommuniserer digitalt. Vi har blant annet satt mobbing og krenking i fokus.

– Vi skal lære barna til å være kritiske til hva man leser og finner på nett, slik at de får økt digital dømmekraft, fortsetter Tone Fleischer.  

– Lærerne er en viktig ressurs i dette arbeidet. Denne høsten har derfor alle lærerne i Lierskolene fått kompetanseheving innenfor temaet. Med prosjektet ønsker vi også å forebygge nettkriminalitet. Denne kunnskapen mener vi er viktig kommer inn i ung alder som en oppdragende fremtidig effekt.

Psykisk helse

– For oss i Lier-skolen er dette er et tiltak for å forebygge psykiske helseplager. Psykiske problemer er dessverre blitt et stadig større problem blant unge. Dessuten er utfordringer med psykisk helse en stor utgiftspost for det offentlige, påpeker Fleischer.

Hvordan gjennomføres prosjektet spør vi rådgiver Fleischer.

– Prosjektet gjennomføres med en helhetlig tenkning. Gjennom lokal lærerplan og kompetansemål på de ulike trinnene har Mobbeombudet i Lier vært involvert i forhold til forslag til nettressuser som kan være aktuelle innenfor de ulike periodene. Eksempler på tema kan være «Min digitale verden» og «Hvordan være en god venn på nett». Her har vi hentet inn Redd Barna som ressurs.

– I tillegg gjennomføres det foreldremøter på 1. og 2. trinn, samt kveldsskole for foreldre og elever sammen på 5. og 8. trinn våren 2022. Målet til Lier-skolene, er å gi elevene en god og sunn tilnærming til den digitale verden, avslutter Fleischer.

Easify er viktig bidragsyter

Easify ble etablert i 1987. Frem til 2018 gikk de under navnet Kontorland. I dag har de 50 ansatte fordelt på avdelinger i Lier og Kongsberg. Deres profesjon er å forenkle hverdagen til kontorarbeidere. De leverer blant annet IT-tjenester, møteromsløsninger, dokumentløsninger og betalingsløsninger. Hovedkontoret har tilhold i Kjellstad Næringspark i Lier.

Vi har spurt Åsmund Gravdal (bilde) som er leder for salg og service i Easify om hvorfor de har engasjert seg i Nett-Vett prosjektet til Lier kommune.

– Vi fikk henvendelse fra Pål Høiback, som med med i Politirådet i Lier kommune om vi ønsket å bidra til prosjektet. Før vi skiftet navn i 2018, var det nok en oppfatning om at vi kun leverte kontorrekvisita og møbler. Men nå har vi en tydeligere posisjon som leverandør av en rekke IT-tjenester, sier Gravdal.

– Som IT-leverandør er det viktig for oss å knytte oss opp mot prosjekter som tangerer våre verdier I Easify. Kompetanse, troverdighet og innsikt er viktig for oss. Når vi gjennom prosjektet Nett-Vett kan bidra inn både økonomisk og fagmessig for læring til barn og unge, så var det helt naturlig å takke ja til henvendelsen, fortsetter Åsmund Gravdal.

– At barn, unge og foresatte får en god kompetanse om hvordan man skal benytte internett på en positiv og riktig måte, mener vi er viktig for flere faktorer i deres oppvekst og fremtid. Ikke minst å lære hva man ikke skal gjøre på nettet og i digital kommunikasjon, fortsetter Gravdal.

– Barn og unge er en viktig del av den digitale hverdagen, og da ønsker vi å bidra positivt, avslutter Gravdal.