Papirbredden Karrieresenter- nytt medlem i Næringsforeningen

Papirbredden karrieresenter ble etablert i Papirbredden Kunnskapspark 1. mars 2007, og har siden vært en betydningsfull samarbeidspartner for aktører i Drammensregionen. De er en del av Karriere Buskerud og finansieres av Viken fylkeskommune, NAV og Drammen kommune. Foto: Drammensbilder.no

Papirbredden karrieresenter tilbyr gratis karriereveiledning til regionens befolkning over 19 år, både individuelt og i grupper. De kan også bidra i omstillingsprosesser i arbeidslivet ved å gi bistand til kompetansekartlegging og analyse av kompetansebehov. I tillegg driver karrieresenteret med kompetanseheving av karriereveiledere i NAV og i grunnopplæringa.

Mange vil i løpet av et yrkesliv stå overfor flere veivalg, og noen kan oppleves som utfordrende. Skal man utvikle seg videre innenfor yrket man har i dag, eller velge en helt ny karrierevei? I tillegg er arbeidslivet og arbeidsmarkedet i stadig endring. Vi må ofte fornye vår kompetanse og utvikle flere ferdigheter. Er man klar over egne muligheter og hva man egentlig ønsker?

Papirbreddens kunder møter karriereveiledere med solid veiledningskompetanse og utdannings- og arbeidsmarkedskompetanse. De er et allsidig team med erfaring innen karriereveiledning, rådgivning og pedagogikk fra ulike arenaer. De tar utgangspunkt i kundens behov, utviklingsmuligheter og talenter, og gir hjelp til å håndtere egen karriere. Perspektivet på veiledningen er livslangt.

Gjennom profesjonell veiledning kan deres kunder bli bedre i stand til å gjøre reflekterte valg. De kan få større selvinnsikt og utforske egne interesser og muligheter. Karrieresenteret anvender ulike metoder og verktøy etter behov, og tilbyr gruppeveiledning som gir mulighet til å ta del i andres erfaringer og kompetanse.

Papirbredden karrieresenter er:

  • Et kompetanse- og utviklingsmiljø for veiledning av voksne  arbeids- og utdanningssøkende; både de som er i jobb og trenger mer utdanning eller omskolering, og de som står uten jobb og trenger kunnskap om hvordan komme inn på arbeidsmarkedet.
  • Et knutepunkt og aktivt utviklingsmiljø for å styrke kompetansen blant rådgivere og veiledere i Drammensregionen.
  • Et sted for samarbeid på tvers av utdanningsnivå for å styrke karriereveiledningen i et livslangt læringsperspektiv.

Besøk oss på https://www.karrierebuskerud.no/papirbredden-karrieresenter