Nye takter for kommunale anskaffelser.

Næringsforeningen har satt fokus på offentlige anskaffelser i Drammen kommune. I den anledning har vi utfordret virksomhetsleder for anskaffelser i kommunen, Morten Deol (bilde).

Store innkjøp og lokale og lokale leverandører

Hvor mye kjøper kommunen av varer og tjenester i året, og er dere opptatt av å benytte lokale leverandører?

– Vi har innkjøp på ca. 1,5 milliard, litt avhengig av hvordan en regner på det. Og ja. Jeg vil absolutt si at vi er opptatt av lokale leverandører. Det er viktig at Drammen kommune tar en tydelig rolle i arbeidet med å tilrettelegge for vekst og utvikling i næringslivet. Da er våre anskaffelsesprosesser en viktig del av dette arbeidet. Det er derfor ekstra gledelig når lokale og regionale leverandører både kjemper om og vinner kontraktene våre. Det skjer ikke hver gang, men heldigvis ser vi jo at det skjer relativt ofte sier virksomhetsleder Morten Deol.

Bidrag til vekst og utvikling

Hva kan kommunen gjøre for at lokalt næringsliv i større grad kan gi inn anbud på sine varer og tjenester?

– Dette er et viktig spørsmål som Drammen kommune har fokus på. Vi er opptatt av å være i dialog med næringslivet, for å få innspill til hvordan vi kan samhandle best mulig innenfor de rammer som gjelder. Når det gjelder de litt mindre anskaffelsene opplever jeg at kommunen i stor grad både forespør og bruker lokale bedrifter. De større anskaffelsene må lyses ut på Doffin.no, og da er det fritt fram for alle å delta og konkurrere.

– For å bidra til vekst og utvikling i Drammensregionen vil likevel kommunen vurdere om det i større grad er hensiktsmessig å dele opp anskaffelsene mer enn det vi gjør i dag, slik at det blir enklere for små og mellomstore bedrifter å levere til kommunen. Videre, vil vi se nærmere på de kravene som settes i konkurransene, slik at vi unngår å legge lista høyere enn nødvendig. Hensyn som f.eks. kvalitet, pris, klima osv, må selvsagt ivaretas, men det ville være fint om vi også kan bidra til å åpne muligheter for f.eks. gründerbedriftene. Samtidig er vi selvsagt avhengig av at lokale leverandører som ønsker å være med i konkurransen, selv følger med på utlysninger på Doffin sier Deol.

Samarbeid med Næringsforeningen

Hvordan opplever du samarbeidet med Næringsforeningen?

– Jeg opplever at vi har en god dialog og et godt samarbeid med Næringsforeningen, og dette er stadig i utvikling. Vi har forståelse for at vi har ulike roller, men er likevel omforent om felles målsetninger og tiltak. Deltakelse på Næringslivsdagene og arrangering av frokostmøter for å treffe næringslivet face to face, har vært nyttig og har bidratt til å redusere avstanden mellom oss og leverandørene.

– Undersøkelsene våre viser at slike arrangement har vært meget godt mottatt og er noe vi bør fortsette med fremover. Videre kan jeg nevne at vi har lagt opp til offentlig visning av våre kontrakter på kommunens nettside. Dette var et av tiltakene vi gjennomførte for å gjøre det enklere å følge med på hvilke avtaler vi har, når de utløper osv. Det er nyttig og viktig for oss å samarbeide med aktørene i næringslivet, og vil derfor fortsette dialogen både med Næringsforeningen og andre representanter for næringslivet sier Morten Deol.

Savner tilbakemeldinger – er åpne for innspill

Hva kan kommunen gjøres annerledes for å ivareta det lokale næringsliv med dagens ordning og ved eventuelle endringer?

– Jeg tror som nevnt at god dialog og åpenhet er et viktig stikkord, f.eks. ved at næringslivet deltar på frokostmøte, kommer med innspill og stiller spørsmål. Både møtefora vi har etablert med næringslivet og måten den nye kommunen er organisert, viser at vi har gjort endringer som setter næringslivet høyt på agendaen.

– Noe jeg har savnet fra næringslivet er konkrete tilbakemeldinger på hvor de tror potensialet er og hvor skoen trykker mest. Eksempelvis kan det være noen som kvier seg til å delta i våre konkurranser på grunn av alle formalitetene som kreves. Hvis næringslivet selv ønsker det, kan kommunen arrangere kurs på hvordan man leverer tilbud. Eller kanskje vi i større grad skal forhåndsannonsere hvilke anskaffelser vi planlegger å gjennomføre, slik at det lokale næringslivet kan forberede seg? Vi er som nevnt åpne for innspill rundt dette. Videre, så tror jeg vi må bli bedre til å markedsføre at det er kort vei til oss sier Deol.

– Alle som har lyst til å selge noe til kommunen, eller lurer på hvordan dette fungerer har anledning til å sende oss epost til: anskaffelser@drammen.kommun.no

Vi kan selvfølgelig ikke love en kontrakt i hånden, men du vil i hvert fall få vite hvordan du går fram. Våre næringsrådgivere kan også kontaktes om du ikke vet hvem du skal henvende deg til. Kontaktdata finnes på kommunens nettsider sier virksomhetslederen.

Fremdrift

Hva er tidsperspektivet for eventuelle endringer?

– Vi jobber kontinuerlig med forbedringer. Endringer behøver ikke nødvendigvis å ta lang tid. Det viktigste er at endringene er målrettede, i tråd med regelverket og de politiske føringene, og i størst mulig grad i tråd med næringslivets behov. I den sammenheng kan det være greit å vite at vi i disse dager jobber med å utarbeide en anskaffelses strategi sier Morten Deol.

– Anskaffelsesstrategien vil gi oss prinsipielle føringer for hvordan kommunens anskaffelser skal gjennomføres. Uten å forskuttere hva som blir vedtatt til slutt, så kan det være flere spennende strategiske tema som får fokus, for eksempel klima og miljø, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, etisk handel, bruk av vekst og attføringsbedrifter , innovasjon, næringsvekst osv.

Er det annet du ønsker å tilføye Morten Deol?

– Avslutningsvis ønsker jeg å takke det lokale og regionale næringslivet som leverer sine varer og tjenester til oss hver eneste dag. Det er heldigvis mange av dere og vi opplever jevnt over at vi blir møtt med høy serviceinnstilling og gode leveranser sier virksomhetsleder Morten Deol til slutt.