Ny E18 er bra for oss også

Daglig leder i Næringsforeningen, Rune Kjølstad har klare meninger i sin kronikk i Drammens Tidende- Nye E18 vil representere et stort løft for mer miljøvennlig samferdsel og sikre gode vilkår for å utvikle dagens og fremtidens næringsliv, både i drammensregionen, Asker og Bærum, og i hovedstaden. Hver gang våre medlemmer snakker samferdsel, kommer ønsket om ny E18 opp. Senest tidligere i år da vi gjorde et omfattende arbeid i forbindelse med revisjon av Nasjonal Transportplan.

Drammens Tidendes politiske redaktør, Hege Breen Bakken, kommenterer kritisk Viken fylkesråds samferdselsvedtak som åpner for utvidet E18vest for Oslo og kollektivløsning til Fornebu. Hun avslutter med å betegne E18 som «Asker og Bærums veiprosjekt», og spør «what’s in it for me? (Les «drammensregionen».)

Avisens politiske redaktør gjør ikke noe helhjertet forsøk på å besvare sitt eget spørsmål, men berører et viktig poeng når hun peker på at løsningen vil kunne gjøre det mer attraktivt å etablere næring i drammensregionen.

På vegne av næringslivet i drammensregionen har jeg derfor lyst til å kommentere vedtaket og redaktørens syn med å minne om at utvidet E18 i årtier har vært et av de viktigste samferdselsønskene, sett med drammensbedriftenes øyne. Vårt næringsliv har lenge vært bekymret for at en utbygging av vestkorridoren kunne bli vraket uten at det kom på plass reelle alternativer til hvordan utfordringene kan løses. Nå som E18 er på plass som en del av en større pakke, løses flere utfordringer. I Næringsforeningen for Drammensregionen er vi særlig opptatt av tre forhold:

  • Løsningen bidrar til at mange pendlere får det bedre
  • Løsningen legger til rette for utvikling og vekst i næringslivet
  • Løsningen legger til rette for et bedre kollektivtilbud

At løsningen bidrar til å redusere belastningene for Asker og Bærums befolkning, synes jeg vi i Drammen skal være så rause at vi unner dem.

Utbyggingen av E18 betyr mye for alle de arbeidstakerne som daglig pendler fra våre områder inn til Oslo. Det er snakk om ca. 15.000 mennesker. Vi ønsker naturligvis at det skal skapes jobber for flest mulig av dem i drammensregionen, men må samtidig erkjenne at hovedstadens tiltrekningskraft på arbeidskraft er sterk – og vil fortsatt være det. Slår vi sammen pendlertallene for drammensregionen, Asker og Bærum, snakker vi om anslagsvis 71.000 mennesker som daglig reiser på jobb i Oslo eller i retning Oslo.

Nye E18 i kombinasjon med Fornebubanen, slik det nå blir, innebærer en løsning som vil legge til rette for videreutvikling av kollektivtilbudet i Oslo-regionen. Det kommer også pendlerne fra vårt område til gode. Den vedtatte løsningen åpner for nye og bedre sykkelveier og legger forholdene til rette for buss og taxi. Planene inneholder separat vei for buss, støyskjerming, tunneler og lokk, egen gang- og sykkelvei og bedre lokal kommunikasjon også på tvers av E18 – til glede for dem som bor der og til nytte for oss som er på gjennomreise.

Godstransporten fra vest både til Oslo og gjennom Oslo er avhengig av at transportrutene er mest mulig effektive. Nyttetransport som står fast i kø, er et dårlig tilbud til bedrifter og kunder – både inne i hovedstaden og for områdene omkring. Det er også dårlig miljøpolitikk. Transportsektoren er opptatt av å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger som kan bidra til å redusere klimagasser. En slik utvikling kan forseres om vi også på dette området får ordninger som gjør det attraktivt for bedriftene å iverksette tiltak som gir fortgang i utviklingen og bruken av miljøvennlig teknologi for større kjøretøyer.

Nye E18 vil representere et stort løft for mer miljøvennlig samferdsel og sikre gode vilkår for å utvikle dagens og fremtidens næringsliv, både i drammensregionen, Asker og Bærum, og i hovedstaden. Hver gang våre medlemmer snakker samferdsel, kommer ønsket om ny E18 opp. Senest tidligere i år da vi gjorde et omfattende arbeid i forbindelse med revisjon av Nasjonal Transportplan. De næringsdrivende syn var samstemte: viktigst er E134, ny Holmenbru, E18 og kollektivløsninger. Med det som nå skjer med E18 og tilhørende kollektivtiltak, vil næringsdrivende i vår region kunne fokusere på å satse offensivt og optimistisk i visshet om at logistikken kommer til å fungere.