Lyche-fondet har delt ut 3 millioner til 65 av distriktets søkere

I 2020 fikk vi inn i alt 150 søknader, og etter grundig gjennomgang av alle søknader fra styrets side ble 65 av disse innvilget, med i alt kr 2 989 000 fordelt på et bredt spekter av søkere.

Lydia og Harald Lyches Fond – et betydelig fond opprettet av en av Drammens største industrieiere.

Litt historikk

Harald Lyche var tredje generasjons innehaver av Harald Lyche & Co, som han videre utviklet og som på det meste beskjeftiget bortimot 1000 personer i de industrier og virksomheter som han drev; herunder trykkeri, bokbinderi, posefabrikk, konvoluttfabrikk, butikk mv, i tillegg til at han hadde personlig det økonomiske ansvaret for Drammens Tidende.

Harald Lyche og hans kone Lydia fikk ingen barn, og i henhold til testament fra Harald Lyche skulle hele formuen etter dem gå til et fond.

Etter Harald Lyches bortgang i 1966, ble fondet stiftet av Lydia Lyche i 1968, og i 1972 ble det tilført betydelig kapital etter salget av Grønvold Papirfabrikk.

Det ble utarbeidet nye vedtekter for Fondet per 1. desember 1972. Fondets grunnkapital på det tidspunktet var 7,7 mill kroner.

Da Lydia Lyche døde i 1985 hadde hun også testamentert nær alle sine eiendeler til Fondet, noe som innbrakte ytterligere ca 18,5 mill kroner til Fondet.

Navnet på Fondet ble etter dette endret til «Lydia og Harald Lyches Fond»

Fra 1972 frem til 31.12.2019 er det i alt delt ut over 80 mill kroner til veldedige formål og stipendier fra fondet, og per 31.12.2019 var fondets kapital over 93 mill kroner.

Fondets formål

Fondets formål er å dele ut midler til nye eller eksisterende allmennyttige institusjoner for sosiale formål til vedlikehold av institusjonens eiendom mv, samt forskningsprosjekter og kulturelle institusjoner og andre samfunnsmessige formål som stemmer med de intensjoner som testatorene har hatt for opprettelse av fondet.

Det gis ikke støtte til drift.

Søkerne må være hjemmehørende i Drammen eller nærmeste distrikt.

2020

Fondet har i dag tre styremedlemmer.
I henhold til vedtektene utnevnes disse av Næringsforeningen i Drammensregionen, og består av

  • Gerd Barth Thorsby, styreleder (bilde. Foto: Sønstrød Fotografene)
  • Carl Fredrik Lamm-Kittelsen jr, styremedlem
  • Jon Steen, styremedlem

Fondets midler er plassert i en diversifisert investeringsportefølje for å sikre en best mulig avkastning innenfor en akseptabel risikoprofil.

I 2020 fikk vi inn i alt 150 søknader, og etter grundig gjennomgang av alle søknader fra styrets side ble 65 av disse innvilget, med i alt kr 2 989 000 fordelt på et bredt spekter av søkere.

Den største tildelingen i 2020 gikk til Megabandet med kr. 250.000.- for kjøp av minibuss.

Les mer om Megabandet i linken.

Her er alle tildelinger 2020