NÆRINGSDUO: Styreleder Terje Gundersen(t.v.) og daglig leder Rune Kjølstad i Næringsforeningen i Drammensregionen ønsker seg en ny versjon av Buskerudbypakke 2. Foto: Simen Falck Evensen

Krever nye bom-forhandlinger

Næringsforeningen i Drammensregionen krever nå at Buskerudbypakke 2 reforhandles. – Våre medlemmer godtar ikke en teppebombing av Drammen med bomstasjoner, sier styreleder Terje Gundersen.

Video: Stian Tandberg

Næringsforeningen sendte i forrige uke ut en spørreundersøkelse til sine 1000 medlemmer med spørsmål om trafikksituasjonen og Buskerudbypakke 2-vedtaket med tilhørende bomstasjoner og bompenger. 

– Engasjementet for denne saken er veldig stor blant våre medlemmer. På tross av bare et par dagers reponstid så har over 260 svart på undersøkelsen. I tillegg er det svært mange ekstra kommentarer under hvert spørsmål, forteller daglig leder i Næringsforeningen for Drammmensregionen, Rune Kjølstad.

Bare 27 prosent støtte

Og konklusjonen er at et klart flertall av de som svarte ikke støtter Buskerudbypakke 2-vedtaket. Det er 45,6 prosent som sier at de ikke støtter den foreliggende Bukerudbypakken, mens 27,2 prosent er for pakken og 27,2 prosent svarer ”vet ikke” på spørsmålet.   

– Det er liten tvil om at våre medlemmer ikke ønsker at Drammensområdet skal teppebombes med bomstasjoner, sier styreleder i Næringsforeningen for Drammmensregionen, Terje Gundersen.  Styrelederen understreker samtidig at medlemmene er veldig bevisste på at trafikksituasjonen må tas på alvor og at det må satses på dette området i årene som kommer. Hele 80 prosent av de som svarte var nemlig enige i at det er behov for flere veier og bedre innfartsparkering.

Svelvikveien og Konnerudnedføringen

Næringsforeningens styreleder mener at andre muligheter for finansiering nå må vurderes og at det må prioriteres mer stramt hvilke veiprosjekter som det virkelig haster med og hvilke av tiltakene som har mest betydning for en positiv utvikling av hele regionen både i forhold til næringsvekst og befolkningsutvikling.

 – Det er viktig at veiløsninger som legger til rette for ny boligbygging og som kan bidra til at byen får den ønskede befolkningsveksten blir prioritert først. Eksempler på dette er Konnerudnedføring og ny Svelvikvei , sier Terje Gundersen som også er opptatt av å sette fart i utbyggingen av E134 i Lier selv om ikke dette er en del av Buskerudbypakke 2.

Daglig leder i Næringsforeningen, Rune Kjølstad, påpeker at næringsforeningen ikke nødvendigvis er helt kategorisk i mot bompenger eller bomstasjoner hvis det viser seg at dette er eneste utvei for å få løse store lokale trafikkutfordringer. 

Bompenger kan være aktuelt

BOM ELLER IKKE BOM: Næringsforeningen ønsker en revurdering av planene om en rekke bomstasjoner i Drammensområdet. Foto: Per-Jan Brekke

– Men det må utarbeides en ny pakke med hardere prioriteringer der hensyn til regionens og det lokale næringslivets utvikling må veie tyngst. Det reelle behovet, omfanget, pris og plassering må vurderes nytt, og så må det ikke minst konkretiseres hva eventuelle bompenger skal finansiere og hvilke prosjekt pengene skal brukes til.

– Det kan eksempelvis være slik at Svelvikveien finansieres av bompenger og at betalingsviljen trolig er større blant de bilistene som nyter godt av den utbyggingen enn for enkelte av prosjektene i Drammen der Staten bør ta et mye større ansvar. Jeg tenker da blant annet på  den nye Holmenbrua til 750 millioner kroner og ikke minst arbeidene met det nytt løp Strømsåtunnelen til over 2 milliarder kroner som er et resultat av et EU-direktiv som i seg selv ikke gir noe bedre flyt i trafikken når det ikke er satt av midler til å gjøre noe i enden av tunnelen, sier Kjølstad.

– Rosenkrantzgata må revurderes

– De store ambisjonene for Rosenkrantzgata, som i følge Buskerudbypakke 2 skal utbedres for over 2 milliarder kroner, bør også vurderes på nytt, mener den daglige lederen i Næringsforeningen.

Hele 79 prosent av de som svarte på undersøkelsen mente for øvrig at Fylkeskommunen nå må ta en langt større andel av regningen for regionens kollektivtrafikk.

– Tåler en utsettelse

Det som kanskje overrasker næringslivsduoen mest i undersøkelsen er at ”bare” 17,7 prosent av de som svarte opplever trafikk- og transportsituasjonen i Drammensområdet som vanskelig for sin virksomhet. Hele 31,5 prosent mener trafikksituasjonen er helt problemfri, mens 50,8 prosent opplever den som; ”delvis problematisk, men til å leve med”.

– Det illustrerer vel at det bør være tid nok til å  ta en fot i bakken og gjennomføre en reforhandling til det beste for utviklingen av hele regionen, konkluderer daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad.