Hvordan vinne kampen om kandidatene når det er kandidatenes marked?

«Last Thursday» er et konsept i regi av NAV Drammen der alle som er registrert arbeidsledig i regionen og bemanningsbyråer blir invitert til foajeen på Choice Hotel Union Brygge i Drammen. Bemanningsbyråer sitter tett på mulige arbeidsgivere og de er ofte en inngang til et vikariat eller fast arbeid for kandidatene. Neste Last Thursday er 9.juni og informasjon blir oppdatert på sosiale medier. Bilde: Fagkoordinator Finn Øivind Gabrielsen og kolleger.

Arbeid er et grunnleggende element i den norske velferdsstaten.  Å være i arbeid er knyttet til positive verdier som sosial inkludering, få mulighet til å bidra i samfunnet, verdighet og selvrespekt. Det er ingen tvil om at den norske samfunnsmodellen med det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet har bidratt til at Norge er et foregangsland når det gjelder å skape gode muligheter for å delta i yrkeslivet og høy grad av sysselsetting. Norge er i dag blant de landene i Europa med høyest sysselsetting, også blant kvinner og eldre.

En kombinasjon av høy kompetanse, og stor omstillingsevne er konkurransefremmende faktorer. Både høy kompetanse og stor omstillingsevne antas å bli viktigere framover, blant annet på grunn av internasjonal arbeidsdeling, teknologisk utvikling, digitalisering og automatisering. Samtidig har Norge behov for flere mennesker i arbeid, flere som står lenger i jobb og færre som faller utenfor arbeidslivet.

Det er generelt sett et stort behov for mer arbeidskraft og bedre samsvar mellom ledige stillinger og tilgjengelig kompetanse i markedet. Pandemien preger det norske arbeidsmarkedet og har medført mindre tilgang på utenlandsk arbeidskraft som begrenser produktiviteten, og er blant årsakene til at Norge har fått svekket sin konkurransekraft.

De siste hovedtallene om arbeidsmarkedet fra NAV april 2022 viser en rekordlav arbeidsledighet på 1,9% som er ned fra 4% ett år tidligere. Over 40% av bedriftene i NHOs nye økonomiske overblikk sier at det er en stor utfordring å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

Utfordringene med mangel på arbeidskraft og kompetanse gjør at næringslivet må bruke flere metoder for å rekruttere, og ikke minst være mer opptatt av å utvikle de medarbeiderne de allerede har.

I Næringsforeningen ved ressursgruppen “kompetanse og utvikling” er opptatt av hvordan bedriftene i regionen skal kunne sikre seg nødvendig kapasitet og kompetanse for å skape vekst i regionen.

Slik situasjonen i arbeidsmarkedet har utviklet seg har, det blitt viktigere for bedriftene å bruke flere kanaler og arenaer for å nå aktuelle kandidater, jobbe systematisk med å få flere tilbake i arbeid og ikke minst bli bedre på å utvikle nødvendig kompetanse i eget selskap.

Likevel holder det ikke å bare ha fokus på de eksterne forholdene. Bedriftene har blitt mer oppmerksomme på å se seg i speilet og spørre; «Er vi attraktive nok som arbeidsgiver?» Det er 5 generasjoner i arbeidslivet nå, hva er viktig for dem i valg av arbeidsgiver? Har vi klart å tilpasse oss de nye forventningene i arbeidslivet etter pandemien?

Eksempelvis har forventningene til fleksibilitet, god balanse jobb/privat liv og ledere som ser sine medarbeidere og bidrar til at en får utvikle seg har forsterket seg under pandemien. Betydningen av god bedriftskultur har forsterket seg, mens lojaliteten til arbeidsgiver trolig har gått ned. Det betyr at i tillegg til at det er vanskelig å rekruttere, så har risikoen for turnover økt.

Ja, det er en krevende situasjon i markedet nå, men det finnes også løsninger hvis vi bruker de mulighetene som finnes.

Det gjøres veldig mye godt arbeid for å få god match mellom ledige stillinger og kandidater med riktig kompetanse. Betydningen av samarbeid og å lære av hverandres erfaringer innad i næringslivet har helt klart blitt viktigere. Vi ønsker å dele noen gode historier vi tror kan være til inspirasjon og nytte for å få tak i nye medarbeidere til din bedrift.

Vi har tatt turen til NAV Drammen og HEADVISOR avd. Drammen for å høre hvordan de jobber med å finne rett kompetanse og hvordan de jobber med å finne rett person til rett arbeid.

Rekruttering via NAV Drammen:

«Last Thursday» er et konsept i regi av NAV Drammen der alle som er registrert arbeidsledig i regionen og bemanningsbyråer blir invitert til foajeen på Choice Hotel Union Brygge i Drammen. Bemanningsbyråer sitter tett på mulige arbeidsgivere og de er ofte en inngang til et vikariat eller fast arbeid for kandidatene. Det er vanligvis et sted mellom 15-20 byråer på en slik samling og 3-400 arbeidssøkere. Her skapes det relasjoner og kontakt med de ulike byråene som gjerne har spesialisert seg innenfor ulik kompetanse og tjenesteområder. Byråene har egne stands der kandidater kan komme med sin cv og forteller litt mer om seg selv og sin kompetanse.

NAV Drammen har arrangert dette 26 ganger siden 2014, og opplever det som udelt positivt både for kandidater og mulige arbeidsgivere. Last Thursday blir nå arrangert hvert kvartal og det er som oftest en bred kompetanse som blir invitert. Av de fremmøtte kandidatene får ca.  10% seg jobb kort tid etter samlingen, tallet er trolig høyere da det kan ta litt tid før rekrutteringene er ferdige.

Dette er uansett et resultat vi er meget godt fornøyde med, sier Finn Øivind Gabrielsen, Fagkoordinator marked, i NAV. Det gjelder å se muligheter og om kandidater innehar en kompetanse som bedriftene har behov for. NAV kjenner godt behovet til næringslivet i Drammensregionen, og kan bistå med å koble arbeidssøkende med de riktige bedriftene. Ca. en tredjedel av de som kommer har innvandrer bakgrunn, og det er positivt å registrere at bedriftene har mer fokus på mangfold enn tidligere.

Byråene som møter opp her er meget fornøyd med konseptet og muligheten til å finne flere kandidater. Vi snakket med Odd Johnsen og Janne Ellingsen i Promiso som forteller at dette er en vinn-vinn situasjon der de kan finne de rette kandidatene og at kandidatene får vise seg frem.

Det er mye lettere å få inntrykk av kandidatenes motivasjon ved å møte dem fysisk. Samtidig så blir også Promiso og de andre byråene lagt merke til og sett av kandidatene. Odd Johnsen forteller om suksesshistorier og gode erfaringer ved å være med på dette arrangementet. Dette er oppleves som positivt for alle.

Bilde: Amit Kumar Garg fra SKG og to rådgivere fra Ethos bemanning

Enkelt bedrifter kan også få muligheten til å delta selv for finne rett kandidat til ledige stillinger i sin egen bedrift. Vi snakket også med en bedrift som hadde sin egen stand, SKG Emballasje.  Daglig leder Amit Kumar Garg hadde tatt turen selv for første gang. Han forteller at han tidligere har fått kandidater fra NAV Drammen med suksess, og nå ville han selv se etter kandidater på «Last Thursday». Han forteller engasjert om at dette er en fin mulighet for å finne motiverte kandidater som ønsker å komme seg ut i arbeidslivet. Ansetter vi en kandidat fra NAV, kan vi også motta et lønnstilskudd. Det er et godt tiltak. Det kan være at vi må bruke mer tid på opplæring og oppfølging, og da det gir trygghet at vi får noe økonomisk støtte som gjør at vi kan få testet ut at det er et riktig valg for begge parter. Lykkes vi, så lykkes vi alle sammen!

Neste Last Thursday er 9.juni og informasjon blir oppdatert på sosiale medier.

Facebook : https://www.facebook.com/Navjobbdrammensregionen

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/nav-jobbservice-drammensregionen/