Guide til søknad om kontantstøtte

Forslag om kompensasjonsordning til bedrifter som opplever omsetningsfall som følge av koronautbruddet. Støtten skal omfatte bedrifter som opplever omsetningsfall på minst 30 %, og kan potensielt dekke opptil 90 % av uunngåelige faste utgifter. Før forslaget kan tre i kraft, må det bli godkjent både i Stortinget og av ESA.

Artikkelen er forfattet av: Karoline Nilsson Hollund, Advokat / Svenssson Nøkleby og Jakob Ulmo, Advokatfullmektig / Svensson Nøkleby.

Finansminister Jan Tore Sanner uttaler i dag følgende:
– Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake.


Videre uttaler næringsminister Iselin Nybø følgende:
– Det er viktig at denne ordningen treffer godt og favner bredt. Derfor vil alle foretak som er skattepliktig registrert i Norge, og som blir hardt rammet av koronaviruset, ha mulighet til å søke om kompensasjon. Likevel har vi lagt vekt på at de som er pålagt å stenge av staten, vil være aller hardest rammet, og de vil derfor få høyest kompensasjon.

Nedenfor gir vi en gjennomgang av regjeringens forslag til Stortinget (Prop. 70 LS (2019 – 2020)), og en foreløpig guide til bedrifter.

Krav om 30 % omsetningsfall

Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak (se punktet nedenfor).

For å kunne motta støtte, må bedriften ha opplevd en nedgang i omsetningen på minst 30 % sammenlignet med tilsvarende måned året før. For mars måned vil imidlertid grensen være på 20 %, grunnet at de nasjonale tiltakene først ble iverksatt 12. mars 2020.


Dersom bedriften ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes. Dette vil være særlig aktuelt for de som har startet opp etter mars 2019 og for bedrifter som har hatt betydelig vekst i omsetningen i perioden mars 2019 – februar 2020. Men det kan også være andre som av ulike årsaker hadde unaturlig lav omsetning i løpet av våren 2019. For de fleste foretak vil imidlertid fjoråret være et naturlig utgangspunkt for sammenligning.

Hvordan reduksjonen i omsetning skal fastsettes, vil bli nærmere konkretisert i forskrift og vil fremgå tydelig i søknadsportalen.

Bedrifter som faller utenfor ordningen

Følgende bedrifter vil etter forslaget falle utenfor ordningen:

 • Finansnæringen
 • Produksjon, overføring og distribusjon av strøm og vann
 • Olje- og gassvirksomhet innenfor petroleumsskatteregimet
 • Selskaper under andre støtteordninger som eksempelvis private barnehager og flyselskaper
 • Foretak under konkursbehandling
 • Utenriks sjøfart som driver varetransport
 • Foretak uten ansatte
 • Enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde vil likevel være omfattet av støtteordningen

Hva dekkes?


Forslaget fra regjeringen innebærer at det kun er «uunngåelige faste kostnader» som kan kreves dekket gjennom kompensasjonsordningen. Forskriften vil konkret angi hvilke kostnader dette gjelder. I pressemeldingen og i proposisjonen er følgende poster trukket frem:

 • Leie av lokaler
 • Lys og varme
 • Vann og avløp
 • Forsikring
 • Leie av utstyr og transportmidler
 • Rentekostnader minus renteinntekter

Ordningen gjelder i første omgang for mars, april og mai 2020. I proposisjonen fremheves det at en vil vurdere å sette en begrensning på utgifter til leie av lokale og til gjeldsrenter.

Hvor mye får din bedrift dekket?

Hvor mye din bedrift vil kunne motta i støtte, avhenger av følgende tre faktorer:

 • Størrelsen på faste uunngåelige kostnader
 • Omsetningsfall i %
 • Hvorvidt bedriften er blitt pålagt å stenge eller ikke

For det første avhenger støtten naturligvis av størrelsen på din bedrifts uunngåelige faste kostnader.

Videre vil omsetningsfallet til bedriften i prosent være bestemmende for hvor stor støtte du kan motta. Jo større omsetningsfall din bedrift opplever, jo større del av dine faste kostnader vil bli dekket.

Til slutt skiller forslaget fra regjeringen mellom bedrifter som har blitt pålagt å stenge, og andre bedrifter som opplever omsetningsfall uten slik pålegg. For bedrifter som har blitt pålagt å stenge, brukes en dekningsfaktor på 90 %. For bedrifter som ikke er blitt pålagt å stenge, brukes en dekningsfaktor på 80 %. For bedrifter som ikke har blitt pålagt å stenge, gjelder i tillegg en egenandel på NOK 10 000.

Formel for utregning for bedrifter som har blitt pålagt å stenge:

                 Støtte = Omsetningsfall i %  x  faste kostnader  x  90 %.

Formel for utregning for bedrifter som ikke har blitt pålagt å stenge:

                Støtte = Omsetningsfall i %  x  (faste kostnader – 10 000) x 80 %.

Øvre og nedre grense for støtte

Støtten har et tak på MNOK 30 per foretak per måned. For konserner foreslår regjeringen en høyere grense, men de har foreløpig ikke kommet med konkrete tall. Ordningen skal ifølge finansminister Jan Tore Sanner utformes slik at valg av organisasjonsform i konsernet ikke skal være utslagsgivende for størrelsen på kontantstøtten.

Kontantstøtten har også en nedre grense for utbetaling på NOK 5 000. Dersom utregningen basert på formlene ovenfor gir en støttesum som er mindre enn NOK 5 000, faller bedriften utenfor støtteordningen.

Når kommer pengene på konto?

Det er lagt vekt på at ordningen skal være enkel. Kompensasjonen for mars skal kunne komme på bedriftenes konto allerede i april. Finansministeren har uttalt at han vet at dette haster for mange bedrifter.

I proposisjonen poengteres det at tilskuddet vil være å anse som skattepliktig inntekt, ettersom midlene som tildeles i ordningen vil være kompensasjon for tapt omsetning.

Hvordan gå frem for å søke?

Regjeringen arbeider sammen med Finans Norge med å utforme en søknadsplattform, der bedriftene selv skal gå inn og oppgi omsetning for måneden det søkes for, omsetning for samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Søknadsplattformen skal inneholde et automatisk kontrollsystem som skal kryssjekke at opplysningene som er oppgitt stemmer med ulike registre.

Dersom opplysningene går gjennom denne automatiske kontrollen, vil pengene bli utbetalt automatisk. Dersom det er store avvik, vil søknaden avslås og eventuelt gå til manuell behandling av Skatteetaten.

Det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig.

Godkjenning av Stortinget og ESA

Før regjeringens forslag kan tre i kraft, må det godkjennes både av Stortinget og av ESA. Ordningen er derfor ikke iverksatt ennå.

Forslaget legges frem for Stortinget i dag, 3. april 2020. Erfaringene fra koronakrisen så langt er at både myndighetene og ESA behandler støttetiltakene raskt. Det er derfor god grunn til å begynne forberedelsene til en eventuell søknad allerede nå.

Departementet har uttalt at hvis alt går etter planen vil bedriftene kunne levere søknad om kompensasjon for tapt omsetning i mars fra 17. april.

Søk bistand hos din faste rådgiver, eventuelt Svensson Nøkleby både i søknadsprosessen og ved eventuelle avslag.