Er du bedriftseier eller styremedlem?

Regjeringen har i dag fremlagt nye tiltak. COVID-19 viruset har rammet Norge med stor kraft på svært kort tid. Regjeringen har trykket på den største knappen de har og har innført tiltak som er de mest inngripende den norske befolkning har opplevd i fredstid. De tiltak som er gjennomført griper i stor grad inn i folks hverdag og i hvordan samfunnet og vårt næringsliv fungerer generelt.

Regjering har fremlagt nye tiltak.

– Foruten de karantenebestemmelser som er innført, er det også innført en rekke andre begrensninger som stengning av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner, samt stengning og forbud mot enkelte arrangementer. De tiltak som er innført og som i stor grad betyr full stopp i næringslivets inntekter er nødvendige for at vi alle skal kunne bidra til å begrense smitterisikoen for de grupper som er utsatt. Det er vil alle enige om sier Christer Almquist hos Svensson Nøkkelby.

Imidlertid skal vi ha et robust og godt næringsliv også etter at viruset har lagt seg og ebbet ut. Styringsrenten er satt ned av sentralbanken. Regjeringens tidligere varslede tiltakspakke med en rekke strakstiltak har nå enighet i stortinget, med noen utvidelser av enkelte av regjeringens foreslåtte tiltak. Strakstiltakene går på endring av permitteringsregler for ansatte, endringer i skattereglene vedrørende utsatt skatt, utsatt formuesskatt, bortfall av flyavgiften og utsettelse av forfall på arbeidsgiveravgiften, samt større overføringer til fylkeskommune og kommuner. Opposisjonen har i tillegg i dag bedt regjeringen utsette betaling av merverdiavgift som forfaller 15.04.2020, og andre termin forskuddsskatt med forfall samme dag. Videre har opposisjonen bedt regjeringen om og midlertidig redusere lav sats for merverdiavgift fra 12 til 8 %. Gjennomføringen er foreslått med tilbakevirkende kraft fra 01.01.2020. Det ventes at stortinget vedtar foreslåtte endringer i løpet av kort tid.

I går varslet også regjeringen i tillegg ytterligere tiltakspakke med en foreløpig ramme på 100 milliarder kroner, med lånetiltak rettet mot store, mellomstor og små bedrifter. Ytterligere forslag til tiltak vurderes løpende, og det er fra regjeringens og opposisjonens side varslet ytterligere tiltak for å avhjelpe dagens situasjon.

Forslag til tiltak vurderes løpende, og det er fra regjeringens side varslet ytterligere tiltak for å avhjelpe dagens situasjon.

De forslag og tiltak som foreløpig har kommet på bordet er vel og bra, men det kan stilles spørsmål med om disse vil ha tilstrekkelig umiddelbar effekt, sånn som situasjonen har utviklet seg for næringslivet de siste dager. Jeg savner betydelig tiltak som stimulerer til vekst og umiddelbar inntekt for næringslivet. Når det gjelder det akutte behovet for likviditet har regjeringen tidligere henvist til at Norges bank vil tilby bankene ekstraordinære lån, samt henvist til mulighetene for lån, garantier og kapital igjennom Innovasjon Norge. I gårsdagens forslag til tiltakspakke kom det totalt 100 milliarder på bordet, der 50 milliarder utgjorde lånetiltak rettet inn mot SMB markedet og 50 milliarder var avsatt som hjelpetiltak til større bedrifter, ved opprettelse av Statens obligasjonsfond, som vil være med å øke likviditeten i obligasjonsmarkedet.

Savner umiddelbare tiltak

Problemet er at de tiltak som er foreslått ikke slår inn umiddelbart. De er ennå ikke formelt vedtatt av Stortinget og når de er vedtatt så må bedrifter søke de statlige lånegarantier. De nærmere vilkår for utdeling er heller ikke i boks. Det vil ta tid å få dette oppe å gå. Selskapene trenger likviditet nå.

Det å være bedriftseier og styremedlem i et selskap i den situasjon som har oppstått er utrolig krevende. Når oppdragsmengden avtar så brått og likviditeten stuper på så kort tid, stilles det økte krav til styret og at styret iverksetter de tiltak som er nødvendig for at selskapet skal kunne ha en forsvarlig økonomi. Det finnes ingen trylleformel og fasit på hvordan den oppgaven skal løses. Situasjonen nå er fortsatt uavklart og det er ingen tidshorisont på når normal drift kan gjenoptas. Imidlertid er det noen tiltak som kan gjennomføres for å forhåpentligvis bedre situasjonen

Styret bør blant annet iverksette følgende tiltak så snart som mulig:

  • Gjennomgang av viktige og kostnadskrevende kontrakter i virksomheten, herunder leiekontrakter, lånekontrakter og leasingkontrakter. Undersøk muligheten for reforhandling, muligheten for avdragsfrihet og betalingsutsettelse.
  • Se til å ha oppdaterte styringsverktøy. Det er svært viktig at selskapets ledelse har oppdatert regnskapsinformasjon og kontantstrømsanalyser, slik at de har nødvending informasjon for å ta umiddelbare beslutninger.
  • Evaluer oppdragsmengde og behov for ansatte. Vurder permitteringer eller se på muligheter for omplasseringer av de ansatte der det er behov og mulig.
  • Sett dere grundig inn i de tiltak som iverksettes på nasjonalt og lokalt plan, slik at deres bedrift får full utnyttelse av de ordninger som tilbys fra det offentlige.
  • Undersøk muligheten for kapitaltilførsel, enten ved låneopptak eller annen kapitaltilførsel.

Det er grunn til å tro at det i den situasjonen som har oppstått er stor grad av velvilje fra leverandører, bankforbindelser, utleiere og andre for å bidra. I bunn og grunn er næringslivet avhengig av hverandre og ingen er tjent med et stort ras av konkurser og stor arbeidsløshet når smittefaren har lagt seg. Ta derfor kontakt med kontraktsmotparter for å diskutere situasjonen.

Vurderer styret det slik at det ikke er økonomisk forsvarlig med fortsatt drift, så er styret forpliktet til å begjære konkurs. Styret og daglig leder kan faktisk havne i personlig ansvar for det tap eventuelle kreditorer får som følge av at det drives videre på kreditorens regning.

Jeg håper at den situasjon som nå har oppstått blir kortvarig og at næringslivet etter noe tid vil være oppe å gå normalt. Norge er kjent med stor grad av dugnadsånd og jeg håper at forbrukerne i stor grad ser sitt snitt til å benytte seg av lokalt næringsliv så det monner når vi er tilbake i normalsituasjon.

Ta vare på hverandre og lykke til.