Advarer næringsdrivende

Politiet anbefaler økt årvåkenhet, og at man setter inn tiltak for å forebygge sårbarheter. Aktuelle tiltak kan blant annet være økt vakthold og informasjon til bedriften om sårbarheter knyttet til bedrageri.

Koronaviruset og de nasjonale tiltakene som er iverksatt medfører en stor inngripen i folks liv. Kriminalitetsbildet er i endring og politiet ser en stor nedgang i den anmeldte kriminaliteten.

Tallene på grove tyverier mot næringsbygg er per i dag stabile. Det samme gjelder for grove tyverier mot landbruksmaskiner. Dette er kriminalitet politiet håndterer uavhengig av situasjonen med Koronaviruset.

På grunn av permitteringer, karantene eller annet vil flere næringsbygg ol nå vil stå tomme og uten oppsyn over tid. Dette kan medføre en økt risiko for grove tyverier, samt at dette ikke oppdages før det har gått noe tid.

Videre ser man at kriminelle utnytter korona-epidemien, og man ser at bedrageri rettet mot bedrifter er registrert. Bedrifter som er i en usikker økonomisk situasjon, kan være utsatt for å bli forsøkt utnyttet av kriminelle. «CEO-svindel», bedragerier m.m. er aktuelle modus.

Informasjon som kan være aktuell for politiet, bes formidlet via næringslivskoordinator.

Anne Strand – Politioverbetjent / Næringslivskoordinator

Epost: anne.strand@politiet.no / Mobil:97973169